Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

The Balrog of Moria - Ο Μπαλρόγκ της Μόρια

Hi everyone. Today I'll show you the final photos of the Balrog, his history and his D&D stats.
It was a huge project. I hope to enjoy him.

 Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα σας δείξω φωτογραφίες του Μπαλρόγκ, την ιστορία του καθώς και τα στατιστικά του στο D&D.
Το μόνο που έχω να πω είναι οτι ήταν πραγματικά κολοσσιαίο. Ελπίζω να το απολαύσετε.

Biographical information
Other names                                     Nameless Terror, Flame of Udûn, Demon of Ancient world 
Titles                                                Lord of Balrogs
Date of birth                                    Before the creation of Arda
Year ascended to the throne            TA 1980
Date of death                                   January 25, 3019
Realms ruled                                    Moria
Weapon                                          Fiery whip, flamingsword

Physical description
Race                                                 Ainur
Culture                                             Maiar (Valaraukar, Balrogs of Morgoth)
Gender                                             Male
Height                                              Huge (twice the height of a man)
Hair color                                         Mane of red flames.
Eye color                                          (possibly) Red
Βιογραφικά στοιχεία
Άλλα ονόματα                                  Ανώνυμος τρόμος, Φλόγα της Udûn, Δαίμονας του Αρχείου Κόσμου
Τίτλοι                                               Lord of Balrogs
Ημερομηνία γέννησης                     Πριν από τη δημιουργία της Arda
Έτος ανήλθε στο θρόνο                   TA 1980
Ημερομηνία του θανάτου                25 Ιανουαρίου 3019
Βασίλεια που αφάνησε                    Μόρια
Όπλο                                                Πύρινο μαστίγιο, φλεγόμενο σπαθί

Φυσική περιγραφή
Φυλή                                                Ainur
Κάστα                                              Maiar (Valaraukar, του Morgoth Balrogs)
Φύλο                                                Άντρας
Ύψος                                                Τεράστιο (δύο φορές το ύψος ενός ανθρώπου)
Χρώμα μαλλιών                              Χαίτη από κόκκινες φλόγες.
Χρώμα ματιών                                 (ενδεχομένως) Κόκκινο
Διαστάσεις                    : Μ=22,1εκ       Υ=16,8εκ       Π=25,2εκ   
Κομμάτια στο κουτί       : 8 (1 σώμα, 1 κεφάλι, 2 χέρια, 1 χαίτη, 2 φτερά, 1 ουρά)  
Υλικό                            : Μεταλλικός με πλαστικά φτερά
Χρόνος προετοιμασίας  : 20 ώρες (τουλάχιστον)
Χρόνος βαψίματος        : 80 ώρες (τουλάχιστον)
Επίπεδο δυσκολίας       :  Τρελό μανίκι (10/10)
Αποτέλεσμα                 :  Τέλειο (10/10)
Τρόπος βαψίματος        : Μόνο με πινέλο
______________________________________________
Dimensions                    : W=22,1 cm       H=16,8cm      D=25,2cm
Pieces in the box            : 8 (1 body,1 head,2 hands,1 mane,2 wings,1 tail)
Material                         : Metallic with plastic wings
Prepare time                  : 20 hours (at least)
Paint time                      : 80 hours (at least)
Difficulty level               : Ultimate (10/10)
Beauty result                 : Perfect (10/10)
Paintjob                        : Painted only with brush
*Durin Bane, the Balrog of Moria is only one example of multiple different Balrogs. 
Durin Bane is probably the most well known Balrog.*Ο Durin Bane, ο Balrog της Μόρια, είναι μόνο ένα παράδειγμα των πολλών διαφορετικών Balrogs
Ο Durin Bane είναι ίσως ο πιο γνωστός Balrog.General
Balrogs were Maiar spirits seduced by Melkor, and may have taken demon-like form as a result. They are demons of shadow and flame. They were never more than seven according to Tolkien's son. However, in various writings there are references to entire "armies" of Balrogs. Gothmog was their captain during the 1st Age.
Melkor was one of the Valar who turned to evil through a desire for power of his own, the first Dark Lord, who later became known to the elves as Morgoth.Γενικά
Οι Balrogs ήταν Maiar πνεύματα που διαφθαρήκαν από τον Melkor, και μπορεί να έχουν δαιμονική μορφή (στην μάχη του με τον Γκανταλφ φέρετε να μεταμορφώθηκε σε κάτι σαν φίδι). Είναι δαίμονες της σκιάς και της φλόγα. Ποτε δεν ήταν περισσότεροι από επτά, σύμφωνα με το γιο του Tolkien. Ωστόσο, σε διάφορα κείμενα υπάρχουν αναφορές σε ολόκληρους "στρατούς" των Balrogs. Ο Gothmog ήταν ο αρχηγός τους κατά τη διάρκεια της 1ης Εποχής.
O Melkor ήταν ένας από τους Valar που στράφηκαν προς το κακό μέσα από μια επιθυμία για δικής του δύναμη, ο πρώτος Σκοτεινός Άρχοντας, ο οποίος αργότερα ήταν γνωστός στα ξωτικά ως Morgoth.
Origins
Maiar, like Elves, are immortal, but are essentially beings of pure spirit which makes them "demi-gods" for want of a better description for the lay person to grasp.
The Balrogs were originally Maiar (and therefore also Ainur), of the same order as Sauron and Gandalf, but they became seduced by Melkor, who corrupted them to his service in the days of his splendour before the creation of Arda.
During the Music of the Ainur, Melkor (known as Morgoth) began introducing themes of his own design into the Theme of Ilúvatar, causing great discord in the music. The Balrogs were among those spirits near Melkor who attuned their own music to Melkor's theme rather than Ilúvatar's. Therefore, they not only existed before the creation of the world, they had a part in its creation.

Καταγωγή - Προέλευση
Οι Maiar, όπως και τα ξωτικά, είναι αθάνατοι, αλλά είναι ουσιαστικά όντα του καθαρού πνεύματος γεγονός που τους καθιστά «ημίθεους» για το απλό άνθρωπο.
Οι Balrogs ήταν αρχικά Maiar (και επομένως επίσης Ainur), ίδιας τάξης με αυτή που ήταν και ο Sauron, ο Saruman με τον Gandalf, αλλά είχαν παρασυρθεί από τον Melkor, ο οποίος τους διέφθειρε και τους πήρε στην υπηρεσία του κατά τις ημέρες του μεγαλείου του, πριν από τη δημιουργία του Arda.
Κατά τη διάρκεια της μουσικής του Ainur, ο Melkor (γνωστός και ως Morgoth) άρχισε να εφαρμόζει τα θεματικούς τομείς του δικού του σχεδίου στα θέματα του Ilúvatar, προκαλώντας μεγάλη διχόνοια στη μουσική. Οι Balrogs ήταν μεταξύ εκείνων των πνευμάτων κοντά στον Melkor που εναρμόνισαν τη δική τους μουσική με τα θέματα του Melkor και όχι του Ilúvatar. Ως εκ τούτου, όχι μόνο υπήρχε πριν από τη δημιουργία του κόσμου, αλλά ήταν ένα μέρος στη δημιουργία του.


Barlogs History
The Balrogs were also known as Valaraukar, scourges of fire.
During the 
First Age, they were among the most feared of Morgoth's (Melkor) forces.
The Balrogs were first encountered by the Elves during the Dagor-nuin-Giliath (Battle-under-Stars) in the First Age. After the great victory of the Ñoldor (Elves clan) over Morgoth's orcsFëanor (Ñoldor semi-god leader) pressed on towards Angband (Morgoth's fortress). Despite the defeat Balrogs came against him. Fëanor was mortally wounded by Gothmog, (Balrogs captain). Though his sons fought off the demons, Fëanor died of his wounds soon after, and his spirit departed for the Halls of Mandos.
When Morgoth's fortress of Utumno was destroyed by the Valar, Balrogs fled and lurked in the pits of Angband.

Durin Bane, the Balrog of Moria is only one example of multiple different Balrogs. Durin Bane is probably the most well known Balrog and perhaps the best-documented of the Balrogs. He was not otherwise named but an important figure during the War of the Ring.

Η ιστορία των Barlog
Οι Balrogs ήταν επίσης γνωστή ως Valaraukar, οι μάστιγες της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της Πρώτης εποχής, ήταν μεταξύ των πιο τρομακτικών δυνάμεων του Morgoth (Melkor).
Οι Balrogs πρώτη φορά αναμετρήθηκαν με τα ξωτικά κατά τη διάρκεια του Dagor-nuin-Giliath (Μάχη-κάτω-από τα Άστρα) στην Πρώτη Εποχή. Μετά την μεγάλη νίκη των Noldor (φυλή ξωτικών) εναντίων των orcs του Morgoth , ο Fëanor (ημι-θεός ηγέτης την φυλή των Noldor) τους έσπρωξε προς το Angband (φρούριο Morgoth). Παρά την ήττα οι Balrogs στράφηκαν εναντίον του.
Ο Fëanor πληγώθηκε θανάσιμα από τον Gothmog, (αρχηγό των Balrog). Αν και οι γιοι του, έδιωξαν μακριά τους δαίμονες, ο Fëanor υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά, και το πνεύμα του αναχώρησε για τις Αίθουσες του Mandos.
Όταν φρούριο Morgoth της Utumno καταστράφηκε από τους Valar, οι Balrogs διέφυγαν και φυγαδευτήκαν στα λατομεία του Angband.

Ο Durins Bane, ο Balrog της Μόρια, είναι μόνο ένα παράδειγμα των πολλών διαφορετικών Balrogs. Ο Durins Bane είναι ίσως ο πιο γνωστός και πολυαναφερόμενος Balrog. Δεν ήταν άλλος από μια σημαντική φιγούρα κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Δαχτυλιδιών.

Durin’s Bane History – Balrog of Moria
Durin's Bane was one of the Maiar spirits that existed before the creation of the world (similar to Gandalf and Saruman), who descended into Arda with the Valar. It was eventually seduced and corrupted by Melkor (Morgoth), becoming known as one of the Valaraukar, and it then joined with the other Balrogs in Morgoth's service.
He fought in many battles of the War of the Jewels and fought in the War of Wrath. It somehow managed to survive Morgoth's defeat and fled east and hid itself beneath the Misty Mountains.
For more than five thousand (5000) years, the Balrog hibernated in its deep hiding place at the roots of the mountains in Khazad-dûm. It remained undisturbed throughout the Second Age and most of the Third Age, before the Mithril-miners of Dwarf-King Durin VI awoke it when they mined too deeply, in search of mithril. Durin was slain by the creature, at which point it became known as Durin's Bane.
The Dwarves attempted to fight the Balrog, but its power was far too great. Despite their efforts to hold Khazad-dûm against it, King Náin and many of the Dwarves were killed and the survivors were forced to flee. This disaster appears to have also reached the Silvan Elves of Lothlórien, many of which also fled the "Nameless Terror" (it was not recognized as a Balrog at the time). The elves began to call the place Moria, "The Dark Abyss."
For five hundred years (500), Moria was left to the Balrog. Sauron began to put his plans for war into effect around the year TA 2480 (Tolkien Ages) of the Third Age, and sent orcs and trolls to the Misty Mountains to bar all of the passes. Some of these creatures came to Moria.
It is unclear as to whether Sauron could have controlled the Balrog (they were both Maiar) but it's possible that they could have allied against the Free Peoples. The Balrog did allow the Orcs and Trolls to remain in Moria while it dwelt there. Tolkien does not mention whether Sauron was aware of the Balrog's presence prior to this time.
The Battle of Azanulbizar was the climactic battle in the War of the Dwarves and Orcs. It took place before the eastern gate of Moria in TA 2799 and was a victory for the Dwarves. However, the victors did not conquer Moria, because Dáin II Ironfoot, having slain the orc Azog, felt the terror of the Balrog at the gate. Despite an attempt to recolonise Moria by Balin in TA 2989, Durin's Bane remained a menace in the ancient kingdom of the Dwarves whose nature was hidden to the outside world.
In January of TA 3019, the Fellowship of the Ring travelled through Moria on the way to Mordor. There, they encountered Durin's Bane at the Bridge of Khazad-dûm. The Elf Legolas instantly recognised the Balrog, but more importantly, the wizard Gandalf happened to be there. Knowing that it was far more powerful than even the greatest of his companions, Gandalf challenged it.
"You cannot pass. I am a servant of the Secret Fire, wielder of the Flame of Anor. The Dark Fire will not avail you, flame of Udûn. Go back to the Shadow! You cannot pass."
Gandalf (Book Two: Chapter V)

Ιστορία του Durins Bane, ο Balrog της Μόρια.
Ο Durins Bane ήταν ένα από τα Maiar πνεύματα που υπήρχαν πριν από τη δημιουργία του κόσμου (παρόμοια με τον Gandalf και τον Saruman), ο οποίος κατέβηκε στη Arda με τους Valar. Όταν διεφθάρηκε από τον Melkor (Morgoth), έγινε γνωστό ως ένα από τους Valaraukar, και στη συνέχεια ενώθηκε με τους άλλους Balrogs στην υπηρεσία του Morgoth.
Πολέμησε σε πολλές μάχες στον «Πολέμο των Κοσμήματων» και πολέμησε στον «Πόλεμο της Οργής» ή «η Μεγάλη μάχη» που ήταν ο τελικός πόλεμος ενάντια στον Morgoth στο τέλος Πρώτη Εποχής..

Με κάποιο τρόπο κατάφερε να επιβιώσει και να διαφύγει από την ήττα του Morgoth. Έφυγε ανατολικά και κρύφτηκε κάτω από τα βουνά Misty.
Για περισσότερες από πέντε χιλιάδες (5000) χρόνια, ο Balrog έπεσε σε βαθιά νάρκη στην κρυψώνα του στις ρίζες των βουνών του Khazad-dûm. Παρέμεινε ανενόχλητος όλη την Δεύτερη Εποχή και το μεγαλύτερο μέρος της Τρίτης Εποχής.
Ανθρακωρύχοι του Βασιλιά των Νάνων Durin VI τον ξύπνησαν όταν προσπαθούσαν να εξορύξουν πολύ βαθιά το μετάλλευμα Mithril. Ο Durin σκοτώθηκε από το αυτόν τον Balrog και σε αυτό σημείο έγινε γνωστός ως Durins Bane (ο όλεθρος του βασιλιά Durin).
Οι Νάνοι προσπάθησαν να πολεμήσουν τον Balrog, αλλά η ισχύς του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Παρά τις προσπάθειες τους για να κρατήσουν Khazad-dûm, ο βασιλιάς Nain και πολλοί νάνοι σκοτώθηκαν και οι επιζώντες αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή. Η καταστροφή φαίνεται να είχε φτάσει και στα Silvan ξωτικά του Lothlorien, πολλοί από τους οποίους τράπηκαν σε φυγή από τον "Ανώνυμο Τρόμο" (δεν τον αναγνώριζαν ως ένα Balrog εκείνο τον καιρό). Τα ξωτικά άρχισαν να αποκαλούν εκείνο το μέρος Μοριά, "Η σκοτεινή άβυσσο."
Για πεντακόσια χρόνια (500), Μόρια έμεινε στο Balrog. O Sauron εβάλε τα σχέδιά για τον πόλεμο σε ισχύ γύρω στο έτος TA2480 (Tolkien έτη) την Τρίτη Εποχή, και έστειλε Orcs και Trolls στα βουνά Misty για να απαγορεύσει όλα τα περάσματα. Μερικά από αυτά τα πλάσματα ήρθαν στο Μοριά.
Δεν είναι σαφές ως προς το αν Sauron θα μπορούσε να ελέγχει το Balrog (και οι δύο ήταν Maiar), αλλά είναι πιθανό ότι θα μπορούσαν να έχουν συμμαχήσει εναντίον των «ελευθέρων ανθρώπων». Ο Balrog επέτρεψε στα Orcs και στα Trolls να παραμείνουν στη Μόρια, ενώ κατοικούσε εκεί. Ο Τόλκιν δεν αναφέρει αν Sauron γνώριζε για την παρουσία του Balrog, πριν από την περίοδο αυτή.
Η Μάχη της Azanulbizar ήταν μια κλιμακούμενη μάχη στον πόλεμο των νάνοι ενάντια των Orcs. Πραγματοποιήθηκε πίσω από την ανατολική πύλη της Μόρια το έτος TA 2799 και ήταν μια νίκη για τους Νάνους. Ωστόσο, οι νικητές δεν κατακτήσαν την Μοριά, επειδή ο Dáin ΙΙ Ironfoot αφού σκότωσε το orc Azog, ένιωσε τον τρόμο του Balrog στην πύλη.
Παρά την προσπάθεια να αποικίσουν εκ νέου την Μοριά από τον Balin το TA 2989, ο Durin Bane παρέμεινε μια απειλή για το αρχαίο βασίλειο των Νάνων, η φύση των οποίων είναι να μένουν κρυμμένοι απο τον έξω κόσμο.Τον Ιανουάριο του TA 3019, η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού ταξίδεψε μέσω της Μόρια το δρόμο για την Μόρντορ. Εκεί, αντιμετώπισε τον Durin Bane στη Γέφυρα του Khazad-dûm. Το ξωτικό ο Legolas αμέσως αναγνώρισε το Balrog, αλλά το πιο σημαντικό, ο οδηγός τους Gandalf έτυχε να είναι εκεί. Ο Gandalf  γνωρίζοντας ότι ήταν μακράν πιο ισχυρός ακόμη και από τον δυνατότερο της συντροφιάς, προκάλεσε τον Balrog
Δεν μπορείς να περάσεις! Είμαι υπηρέτης της Μυστικής Φωτιάς, εξουσιαστής της Φλόγας του Anor. Η Σκοτεινή Φωτιά δεν θα σε ωφελήσει Φλόγα του Udun! Γύρνα πίσω στη σκιά!
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ!


Γκάνταλφ (Δεύτερο βιβλίο: κεφάλαιο 5)Battle of the Peak
Since Gandalf and the Balrog were both Maiar, they were beings of the same order. The Balrog attacked first with its flaming sword, which Gandalf destroyed with Glamdring. Gandalf then smote the Bridge before him with his staff. The staff broke asunder, a blinding sheet of white flame sprang up, and the bridge cracked at the feet of the Balrog, who fell forward into the abyss. As the Balrog fell it swung its whip. The thongs of the whip wrapped around Gandalf's knees, dragging him after the Balrog. "Fly, you fools!" Gandalf cried, and was gone.
As they fell, the Balrog's flames burned Gandalf. After the long fall, the two landed in a subterranean lake, which Gandalf later said almost froze his heart. The water quenched the Balrog's fire, but now he was "a thing of slime, stronger than a strangling snake".
Gandalf fought the Balrog, and eventually the Balrog fled, and Gandalf pursued the creature until they came to the Endless Stair and climbed to the peak of Durin’s Tower the Zirakzigil, or Celebdil, at which point the Balrog's bodily flames were renewed, restoring much of its power.
There, beginning on January 23, they fought what was later known as the Battle of the Peak. Gandalf prevailed and slew the Balrog, casting it down and sending it crashing into the mountains.
Gandalf’s body lay on the peak.

The entire battle, from the confrontation on the Bridge of Khazad-dûm to the mutual demise of the Balrog and Gandalf, had taken eight days.

Then "darkness took" Gandalf for a time (whether this means he actually died is open to debate) but then he "was sent back – for a brief time, until my task is done." by the Valar (or possibly by Iluvatar, the equivalent of God).

Nineteen days later Gandalf returned to life, and lay in a trance.

Three days later he was found by the Winglord Gwaihir, Lord of the Eagles, who had been sent by Galadriel to find him. Gandalf was carried to Caras Galadhon in Lothlórien, where he was healed, and clothed in white, and thus became Gandalf the White.

The ultimate fate of Durin's Bane is not known, as only its physical form died, as with all Maiar when they were "killed," but what happened to the spirit of the Balrog was not revealed. It is also unknown if it was the last of its kind, or if there were other Balrogs who managed to escape the War of Wrath and remained hidden in long forgotten places.

Η Μάχη της Κορυφής 
Δεδομένου ότι Gandalf και ο Balrog ήταν και οι δύο Maiar, ήταν όντα της ίδιας τάξεως. Ο Balrog επιτέθηκε πρώτα με φλεγόμενο σπαθί του, το οποίο καταστράφηκε από το σπαθί του Gandalf το Glamdring. Ο Gandalf χτύπησε στη συνέχεια τη γέφυρα με το ραβδί του. Από το ραβδί ξεπήδησε μια εκτυφλωτική λευκή φλόγα και έκανε στην γέφυρα ρωγμές ως τα πόδια του Balrog, ο οποίος έπεσε στην άβυσσο. Όπως ο Balrog έπεσε το μαστίγιο του ταλαντεύθηκε. Τα λουριά απο μαστίγιο τυλίχθηκε γύρω από τα πόδια του Gandalf, σύροντας τον μαζί μετά την Balrog. "Πετάξτε, ανόητοι!" φώναξε ο Gandalf, και χάθηκε.
Όπως έπεσε, φλόγες του Balrog έκαψαν τον Γκάνταλφ. Μετά τη μεγάλη πτώση, οι δύο τους προσγειώθηκαν σε μια υπόγεια λίμνη, η οποία αργότερα είπε ο Gandalf ότι σχεδόν πάγωσε την καρδιά του. Το νερό έσβησε την φωτιά του Balrog, αλλά τώρα ήταν «ένα πράγμα από λάσπη, ισχυρότερη από ό, τι ένα φίδι στραγγαλίζει». Gandalf πολέμησε το Balrog, και τελικά ο Balrog προσπάθησε να ξέφυγε. Ο Gandalf εκδίωξε το πλάσμα έως ότου έφτασαν στην Endless Stair (Ατελείωτη σκάλα) και σκαρφάλωσε στην κορυφή του Πύργου του Durin το Zirakzigil, ή Celebdil (των βουνών Misty). Στο σημείο αυτό οι φλόγες του σώματος του Balrog ανανεώθηκαν, αποκαθιστώντας έτσι μεγάλο μέρος της δύναμής του.
Εκεί 23 Ιανουαρίου αρχίζει η μάχη που έγινε αργότερα γνωστή ως Μάχη της Κορυφής. Ο Gandalf επικράτησε και σκότωσε τον Balrog, συντρίβοντας τον στα βουνά.
Το σώμα του Gandalf κείτονταν στην κορυφή.
Ολόκληρη η μάχη, από την τη Γέφυρα του Bridge of Khazad-dûm  εως τον αμοιβαίο θάνατο του Balrog και του Gandalf, διήρκησε οκτώ ημέρες.

«Το σκοτάδι πήρε» τον Gandalf για κάποιο διάστημα (αν αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα πέθανε είναι ανοικτό προς συζήτηση). Έπειτα «στάλθηκε πίσω» από τον Valar (ή ενδεχομένως, από τον Iluvatar, το ισοδύναμο Θεού του) για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, έως ότου ολοκληρώσει την αποστολή του

Δεκαεννέα ημέρες αργότερα Gandalf επέστρεψε στη ζωή, και έθεσε το σώμα του σε καταστολή.

Τρεις ημέρες αργότερα, βρέθηκε από τον Winglord Gwaihir, Άρχοντα των Αετών, ο οποίος είχε σταλεί από Galadriel να τον βρει. Ο Gandalf μεταφέρθηκε στο Caras Galadhon στο Lothlorien, όπου θεραπεύθηκε, ντύθηκε στα λευκά, και έτσι έγινε ο Gandalf ο Λευκός.

Η τελική μοίρα του Durin Bane δεν είναι γνωστή, δεδομένου ότι μόνο φυσική του μορφή (σώμα) πέθανε, όπως και όλων των Maiar όταν «σκοτώνονται», αλλά και αυτό που συνέβη με το πνεύμα του Balrog δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Είναι επίσης άγνωστο αν ήταν ο τελευταίος του είδους του, ή αν υπήρχαν και άλλοι Balrogs που κατάφεραν να ξεφύγουν από τον «Πόλεμο της Οργής» και παρέμειναν κρυμμένοι σε ξεχασμένα σημείαSource of informations :  http://lotr.wikia.com/wiki/Main_Page
Πηγή πληροφοριών : http://lotr.wikia.com/wiki/Main_Page

Κωδικός Προιόντος - Product code : Warhammer Lord of the Rings Balrog


DnD 4th Edition References - Αναφορές στο DnD 4ης έκδοσης
Based on Dnd Monster manual - Βασισμένο απο το Dnd Monster manual


That is all folks! This miniature was the biggest figure I've ever painted. I really can't remember how many hours did I spend to paint him. Of course if I would had painted him with an airbrush the paint result would be better and the time I needed would be half. Maybe next time!!!
Thank you all for coming. See you soon.

Ps 
Don't forget - Tutorial on how to paint the Balrog Part 1, Part 2 and Part 3.


Αυτα παίδες και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτή η μινιατούρα ήταν η μεγαλύτερη φιγούρα που έβαψα ποτέ μου. Πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες ώρες αφιέρωσα για να τον βάψω. Βέβαια αν τον είχα βάψει με τον αερογράφο σίγουρα θα είχα δαπανήσει το μισό χρόνο και θα ήταν ακόμα πιο όμορφα βαμμένος. (αλλά δεν τον είχα τότε). Ίσως την επόμενη φορά!!!
Σας ευχαριστώ όλους.
Τα λέμε ξανά σύντομα.

ΥΓ
Μην ξεχνάτε - Μάθηματα πως να βάψετε τον Μπαλρόγκ Μέρος 1,Μέρος 2 και Μέρος 3

   

1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος31/1/13 22:57

    Οφείλω να πω οτι έχεις κάνει εξαιρετική δουλειά!!!!!
    Περιμένω και νέες αναρτήσεις!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή