Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

How to built a silent air compressor - Πως να κατασκευάσω ενα αθόρυβο κομπρεσέρ αερα

Hello everyone.
Today I’ll open a big tutorial.
How to build your own silent air compressor.
I have to say that I had no idea about compressors. That means it’s easy for everybody. 


Καλησπέρα σε όλους. Σημερα ανοίγω ενα μεγάλο κεφάλαιο για ένα μοντελιστή που είναι το πως να φτιάξεις μονος σου ενα αθόρυβο κομπρεσέρ αέρα. Εδω θελω να αναφέρω οτι δεν έχω ιδεα απο κομπρεσέρ. Αυτό σημαίνει οτι είναι εύκολο για όλους! 

After the video follows an full commentary article seperate from each language
Μετά τα βίντεο ακολουθούν και αναλυτική επεξήγηση ξεχωριστή για κάθε γλώσσα.

English Version


Ελληνική έκδοση 
English Language Article 
(στο τέλος ακολουθεί το ελληνικό άρθρο)To build the compressor is not difficult but you’ll need some help from a local store that sells air valves and compressor parts.
The important thing is the main idea on how to build it.
Let’s begin!

1) Air compressor


This is the first and the basic thing that you’ll need.
You’ll need a freezer compressor from an old fridge or buy a used one. Why fridge? Because it’s almost free.
Depend on the size of the fridge the motor will have 1/8 Hp (93 Watt), 1/6 Hp (120 Watt), 1/4 Hp (180 Watt) and so on. A label usually on the side says the power. We’ll need 120w or more.
CAUTION: The fridge motor has to be degassed. It is extremely important to properly evacuate all refrigerant from your refrigerator's system. Many shops will do this for free (and add it to their inventory.) This is also a good time to make sure the compressor is working. If not an expert from a local store will help you

Once all the gas is out of the system, cut the copper tubes. There's one going in & one going out of the sealed compressor module. Use a tubing cutter for the job. Note that when cutting, leave as much length of copper tubing as possible with compressor. Try not to turn the unit upside down.
The compressor will have 3 copper tubes.
a) The one that is sealed if for the refrigerant – leave it as it is
b) The one with the smaller intersection (size) is for the suction (the air comes in).
c) The other one is for the supply of compressed air (the air comes out).

If the compressor if old put some very thin oil from any tube (mostly 200ml is full)

NOTE: every time you’ll use the compressor a very small amount of oil will come out from the tube that supply the air. So after a big amount of time you will need to add some oil again. (Don’t worry about the oil comes out. Is good to have oil! I’ll show you later why)

The power wires are two. One for power and the other goes to the thermostat. Cut the wires that go to thermostat.
Remove the wiring to everything else except the capacitor and pump. Connect corresponding power cord wires to the capacitor and green ground wire to base of pump.
Test if the compressor works ok.


Put a filter on the tube that the air comes in (mostly for protection like a window screen)

Now that it is all ok we are ready to go on.

2) Air tank

Here is a variety of choices
a) A cheap and loud as a jet engine compressor from a hardware store and just change the compressor unit
b) Fire extinguisher CO2 (only)
c) Portable air tank
d) Pure oxygen or nitrogen tank
e) Any other tank that can hold at least 10bar pressure.
I have an air tank from a truck! (from airbrake system)

CAUTION: Do not use gas tank. It is not safe to use it.
NOTE: All air tanks must have at least 2 holes – inflow points (sorry but I can’t translate it)

If you choose the first option then the only thing that you’ll need is to remove the jet engine and adjust the fridge compressor on it.
If you choose the other ones then you have to make modifications .

Fire extinguisher CO2
This is the most difficult option you can choose because it doesn’t have 2 holes and you have to make the right thread.

a) Empty the extinguisher
b) Unscrew its lid
c) Wash and clean the inside of the bottle
d) Drill 1 or 2 holes 10mm diameter
CAUTION: Don’t drill holes empty extinguisher if you don’t remove firstly the lid.
e) Glues with electric welding 2 thick nuts ½ of an inch (1/2 inch is indicative, you place the size that the pressure meters of the plugs will be)
(I can’t find the right translation for nuts but I mean this…..)


Usually the small fire extinguishers can hold up to 16-20 bar pressure but because we have drilled holes its pressure resistance has decreased.

Now hold!

Portable air tank
Ready to use

Pure oxygen or nitrogen tank
If it has holes then go on else see fire extinguisher.


3) Other basic parts

a) Relief valve: when the pressure goes over the limit of safety we want it “opens” and releases the extra pressure. It is for safety reasons but if you don’t have it you will definitely BREAK something. Adjust it to 9 - 9,5 bar.
b) Air pressostat: This is the brain or your compressor. Buy the one with the 4 outputs and can connect with a one way valve. The pressostat is being connected between the electric power and the air compressor. Adjust it to open at 5 Bar and close at 8 Bar. This means that when the pressure in the tanks reaches the 8 Bar the pressostat “cuts” the power to the compressor. When the air pressure falls to 5 Bar the pressostat give the power again to the compressor.
Most of the parts connected here.
c) Manometer 10 bar: So you can see the tank pressure
d) One way valve or check valve: This goes between the air compressor and the air tank. For safety reasons the air compressor does not start if it indicates pressure inside it. So the one way valve pressure help the compressor by not letting the air goes back and went the pressostat stops it release the pressure inside the compressor. Without it the compressor will not start until the pressure goes to 0 bars.
e) Pressure regulator: Please buy a good one. This is one of the most important and useful thing you should have. This regulates the pressure you’ll have at the airbrush. The good one has also a manometer (must have) up to 3 bar and an air filter (must have) that traps the moisture and the oil.
f) Drain valve: This is used to drain the water and the oil that the air tank has trapped inside. Don’t freak out about the oil. It will prevent your air tank to rust and there is no way to reach at your airbrush.
g) Spare parts: like on-off small valve and connection parts like lot of teflon tape, rakors, a high pressure tube etc. Ask your local store who sells air compressor parts to help you.
h) Base: This is up to you. Use your imagination … your favorite tools and create one. Prefer adjust your air tank vertical and not horizontal. It is best for the rust.


4) Assembly

a) place the air compressor and the air tank to the base
b) connect the air pressostat with the air tank
c) connect the air pressostat with the power and with the compressor
d) connect the one way valve with the compressor and the air pressostat
e) plug relief valve to the air pressostat
f) plug the 10 bar manometer to the air pressostat
g) connect the pressure regulator to the air pressostat
h) connect the pressure regulator with an on-off valve.
i) connect the air compressor to the air tank with the rakors or the high pressure tube.
j) plug the drain valve to the air tank.
NOTE: use to connection lot of Teflon tape.This is the one way valve


Connect the air pressostat with the power and with the compressor


And ready to go!!!

5) It’s ALIVE
This is the final stage!!!

a) Check that you have assemble the relief valve (VERY IMPORTANT)
b) close the on-off valve so as not to lose air pressure
c) turn on the air pressostat
d) try to hear air leaks
e) check the pressure if it stops at the 8 bar

If all it’s ok then …………………… YOU’VE MADE IT

Now you can paint at 3.00 in the morning!

Finally I have to say I don’t have any responsibility for mistakes you make … bla, bla, bla You must take all the protections bla, bla, bla …

I hope to help you guys.

_________________________________________________________________________________
Don't forget my painting video tutorials
(click to view)

_________________________________________________________________________________Ελληνικό άρθρο 

Το να κατασκευάσεις ενα κομπρεσέρ αέρα δεν είναι δύσκολο, αλλά θα χρειαστεί κάποια βοήθεια από ένα τοπικό κατάστημα που πουλάει βαλβίδες αέρα και τα μέρη του συμπιεστή.
Το σημαντικό πράγμα είναι η κύρια ιδέα για το πώς να το κατασκευάσουμε.
Ας ξεκινήσουμε!

1) Συμπιεστής αέρα (κομπρεσέρ - μοτέρ)


Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό πράγμα που θα χρειαστείτε .
Θα χρειαστείτε ένα συμπιεστή καταψύκτη από ένα παλιό ψυγείο ή να αγοράστε ένα μεταχειρισμένο. Γιατί απο ψυγείο ; Επειδή είναι σχεδόν δωρεάν!!!
Ανάλογα το μέγεθος του ψυγείου ο κινητήρας θα έχει ισχύς 1/8 Ηρ ( 93 Watt ) , 1/6 Ηρ ( 120 Watt ) , 1/4 Ηρ ( 180 Watt ) και ούτω καθεξής . Μια ετικέτα συνήθως από την πλευρά της λέει την εξουσία . Θα χρειαστούμε 120w ή περισσότερο .
ΠΡΟΣΟΧΗ : Το κομπρεσέρ του ψυγείου πρέπει πρώτα να εξαερωθεί απο το ψυκτικό υγρό (συχνά είναι φρέον). Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εκκενώθει σωστά όλο το ψυκτικό από το σύστημα του ψυγείο σας . Πολλά καταστήματα ή ψυκτικοί θα το κάνουν αυτό δωρεάν. Αυτό είναι επίσης μια καλή στιγμή για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ο συμπιεστής. Αν δεν δουλέψει ένας ειδικός από ένα τοπικό κατάστημα θα σας βοηθήσει.


Μόλις αφαιρεθεί όλο το αέριο, κόψτε τους σωλήνες χαλκού. Χρησιμοποιήστε ένα κόφτη σωλήνα για τη δουλειά αυτή η μια καλή πένσα. Σημειώστε ότι κατά την κοπή, αφήστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο το μήκος των σωλήνων του χαλκού. Προσπαθήστε να μην αναποδογυρήσετε το κομπρεσέρ .
Ο συμπιεστής θα έχει 3 σωλήνες χαλκού .
α) Το ένα που είναι σφραγισμένο (ειναι για το ψυκτικό)  το αφήσετε όπως είναι
β) Το ένα με την μικρότερη τομή ( μέγεθος ) είναι για την αναρρόφηση ( εισαγωγή αέρα).
γ ) Το άλλο είναι για την παροχή πεπιεσμένου αέρα (εξαγωγή αέρα).

Αν το κομπρεσέρ είναι παλαιό μπορεί να του λείπουν λάδια. Προσθέστε λίγο λεπτό λάδι απο οποιοδήποτε σωληνάκι (τα περισσότερα με 200ml είναι πλήρης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : κάθε φορά που χρησιμοποιούμε το κομπρεσσέρ μια πολύ μικρή ποσότητα του λαδιού θα βγει από το σωληνάκι της εξαγωγής του αέρα. Έτσι, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χρησης προσθέστε και λίγο λάδι . ( Μην ανησυχείτε για το λάδι βγαίνει. Είναι καλό! Θα σας δείξω αργότερα γιατί)

Υπάρχουν 2 καλώδια. Το ένα είναι του ρεύματος και το άλλο για τον θερμοστάτη. Κόψτε τα καλώδια που πηγαίνουν στο θερμοστάτη .

Δοκιμάστε αν ο συμπιεστής λειτουργεί σωστά.
Αν δουλεύει για 2 λεπτά τότε όλα ειναι καλά

Βάλτε ένα φίλτρο στο σωληνάκι στην εισαγωγή του αέρα (ως επί το πλείστον για την προστασία του κυρίως για να μην ρουφήξει κάποιο μεγάλο κομμάτι και κολλήσει). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενα κομματάκι αφρολέξ
Τώρα που είναι όλα εντάξει, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε.


2) Δεξαμενή αέρα Εδώ είναι μια μεγάλη ποικιλία από επιλογές

α) Ένα φτηνό και θορυβώδες κομπρεσέρ αέρα από ένα κατάστημα και απλά να αλλάξετε τον συμπιεστή
β ) Πυροσβεστήρες CO2 (μόνο - όχι άλλου είδους πυροσβεστήρες)
γ) Φιάλες καθαρού οξυγόνου ή αζώτου
δ) Κάθε άλλη δεξαμενή που μπορεί να κρατήσει τουλάχιστον πίεση 15bar .

Εγω εδώ εχω μια δεξαμενή αέρα από ένα φορτηγό ! ( από το σύστημα των αερόφρενων - ευγενική χορηγία απο τον Κυρ Στέφανο!!!!!)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην χρησιμοποιείτε φιάλες η δεξαμενές υγραερίου. Δεν είναι ασφαλές να το χρησιμοποιηθούν γιατι δεν αντέχουν την πίεση αυτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλες οι δεξαμενές αέρα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 οπές 

Εάν επιλέξετε την πρώτη επιλογή, τότε το μόνο πράγμα που θα χρειαστείτε είναι να αφαιρέσετε τον jet κινητήρα του και να τον αντικαταστήσετε με τον κομπρεσέρ του ψυγείου.

Εάν επιλέξετε τα άλλα αυτά τότε θα πρέπει να προβείτε σε τροποποιήσεις :

Πυροσβεστήρας CO2
Αυτή είναι η πιο δύσκολη επιλογή που μπορείτε να επιλέξετε, επειδή δεν έχει 2 τρύπες και θα πρέπει να κάνετε εσείς.

α) Αδειάστε το πυροσβεστήρα
β ) Ξεβιδώστε το καπάκι του
γ ) Πλένουμε και καθαρίζουμε το εσωτερικό της φιάλης
δ ) Ανοίξτε 1 ή 2 τρύπες 10 χιλιοστών
     ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην ανοίγετε τρύπες στον πυροσβεστήρα, αν δεν αφαιρέσετε πρώτα το καπάκι .
ε) Κολλήστε με ηλεκτροκόληση  2 παξιμάδια ½  ίντσας (το μέγεθος είναι ενδεικτικό και εξαρτάτε απο τα υπόλοιπα όργανα που θα χρησιμοποιήσετε)
 
Συνήθως οι μικροί πυροσβεστήρες μπορούν να αντέξουν 16-20 bar πίεση, αλλά επειδή έχουμε ανοίξει τρύπες αντοχή της δεξαμενής μειώνετε. 

Το καθαρό οξυγόνο ή άζωτο, δεξαμενή 
Συνήθως είναι έτοιμο προς χρήση. Αν χρειάζεται τρύπες τότε κάντε ομοίως με τους πυροσβεστήρες

3 ) Άλλα όργανα

α) Η βαλβίδα Ασφαλείας - ανακούφισης : όταν η πίεση πηγαίνει πάνω από το όριο ασφαλείας που θέλουμε " ανοίγει " και απελευθερώνει την επιπλέον πίεση. Είναι για λόγους ασφαλείας , αλλά αν δεν το έχετε θα σπάσει σίγουρα κάτι. Ειναι εργοστασιακά ρυθμισμένη στα 12bar και δεν μπορείτε να το αλλάξετε .

β) Πιεσοστάτης : Αυτός είναι ο εγκέφαλος του κομπρεσερ σας. Αγοράστε ένα με 4 εξόδους και με δυνατότητα σύνδεσης με ανεπίστροφη βαλβίδα. Ο πιεσσοστάτης είναι ενας διακόπτης και συνδέεται μεταξύ του ηλεκτρικού ρεύματος και του συμπιεστή αέρα. Ρυθμίστε τον να ανοίξει στο 6 Bar και σταματάει κοντά στα 8 Bar. Αυτό σημαίνει ότι όταν η πίεση στην δεξαμενή φτάσει τα 8 Bar ο πιεσσοστάτης "κόβει" την παροχή ρευματος στο συμπιεστή . Όταν η πίεση του αέρα πέσει στο 6 Bar ο πιεσσοστάτης θα δώσει ξανά ρευμα στο συμπιεστή .
Τα περισσότερα όργανα-ρακόρ-μαστοί συνδέονται πάνω του

γ) Μανόμετρο 10 bar : Έτσι μπορείτε να δείτε την πίεση της δεξαμενής

δ) Ανεπίστροφη βαλβίδα : Αυτή παρεμβάλλεται μεταξύ του συμπιεστή αέρα και της δεξαμενής αέρα. Για λόγους ασφαλείας του συμπιεστή αέρα, δεν ξεκινά αν έχει πίεση στο εσωτερικό του. Έτσι, η ανεπίστροφη βαλβίδα βοηθάει τον αεροσυμπιεστή να μην επιστρέφει ο αέρας πίσω και οταν πιεσσοστάτης κόψει θα απελευθερώσει την πίεση απο το εσωτερικό του συμπιεστή. Χωρίς αυτή ο συμπιεστής δεν θα αρχίσει έως ότου η πίεση πέσει στα 2 μπαρ.

ε) Ρυθμιστής πίεσης : Παρακαλώ να αγοράστε ένα καλό. Αυτός είναι ένα από τα πιο σημαντικά και χρήσιμα πράγματα που πρέπει να έχετε. Αυτό ρυθμίζει την πίεση που θα έχετε στο αερογράφο . Το καλό διαθέτει επίσης ένα μανόμετρο ( πρέπει να ) έως 3 μπαρ και ένα φίλτρο αέρα ( πρέπει να ) που παγιδεύει την υγρασία και το λάδι .

στ ) Η βαλβίδα αποστράγγισης : Αυτή χρησιμοποιείται για να αδειάσετε το νερό και το λάδι που η έχει παγιδευτεί μέσα στην δεξαμενή αέρα. Μην φρικάρεις για το λάδι. Θα αποτρέψει την δεξαμενή αέρα να σκουριάζει και δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να φτάσει στο αερογράφο σας .

ζ ) Ανταλλακτικά : όπως on- off μικρή βαλβίδα και εξαρτήματα σύνδεσης, ταινία τεφλόν (για εργαλεία αέρα, rakor, ένα σωληνάκι υψηλής πίεσης , κλπ. Ρωτήστε τον τοπικό σας κατάστημα που πωλεί ανταλλακτικά εργαλείων αέρα για να σας βοηθήσει .

η ) Βάση: Αυτό είναι στο χέρι σας . Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας ... τα αγαπημένα εργαλεία σας και να δημιουργήσετε μια . Προτιμήστε την διάταξη με την δεξαμενή αέρα σας κάθετη και όχι οριζόντια. Είναι καλύτερο για τη σκουριά.

 

4) Σύνδεση

α) τοποθετήστε το συμπιεστή αέρα και τη δεξαμενή αέρα στη βάση 
β) συνδέστε το πιεσοστάτη με τη δεξαμενή αέρα 
γ) συνδέστε το πιεσοστάτη με το ρευμα και με τον συμπιεστή 
δ) συνδέστε την ανεπιστροφη βαλβίδα με τον συμπιεστή και με τον πιεσοστάτη 
ε) συνδέστε την βαλβίδα ασφαλείας στον πιεσοστάτη 
στ) συνδέστε το μανόμετρο 10 bar στον πιεσοστάτη  
ζ) συνδέστε τον ρυθμιστή πίεσης με τον πιεσοστάτη 
η) συνδέστε τον ρυθμιστή πίεσης με βαλβίδα on-off. 
θ) συνδέστε το συμπιεστή αερα με την δεξαμενή αέρα με τα rakors ή σωλήνα υψηλής πίεσης. 
ι) συνδέστε τη βαλβίδα αποστράγγισης με τη δεξαμενή αέρα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: χρησιμοποιήστε σε όλες τις συνδέσεις τεφλόν Και είναι έτοιμο! 

5) Είναι αλήθεια ... είναι ζωντανό!!!!

Αυτό είναι το τελικό στάδιο! 

α) Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη βαλβίδα ασφαλείας (ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ) 
β) κλείστε τη βαλβίδα on-off, έτσι ώστε να μην χάνετε την πίεση του αέρα 
γ) ενεργοποιήστε τον πιεσοστάτη 
δ) προσπαθήστε να ακούσετε αν υπάρχουν διαρροές αέρα (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σαπουνόνερο 
ε) ελέγχει την πίεση αν θα σταματήσει στο 8 bar (δηλαδή αν το ρυθμίσατε σωστά)

Αν όλα είναι εντάξει τότε ........................ τα καταφέρατε!!!!!

Τώρα μπορείτε να βάψετε, στις 3.00 το πρωί! 

Τέλος, έχω να πω ότι δεν έχουν καμία ευθύνη για τα λάθη κάνετε ... μπλα, μπλα, μπλα Πρέπει να πάρετε όλες τις προστασίες bla, bla, bla ... 


Ελπίζω να σας βοηθήσα

Αυτά για σήμερα
Θα τα πούμε ξανα την επόμενη φορα


17 σχόλια:

 1. Ανώνυμος19/5/14 22:52

  Easy i must say.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος22/5/14 20:14

  Αναλυτικότατο και εμπεριστατωμένο!!!Ακόμα και ένας άσχετος μπορεί να το κατασκευάσει...........ΜΠΡΑΒΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος22/10/14 23:03

  μπραβο σου...... σ΄ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλησπέρα.Έχω κάνει την κατασκευή, αλλά ο αέρας βγαίνει από την εκτόνωση του πιεσοστάτη.Μπορείς να βοηθήσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αστα φίλε. Ειχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και κανένας δεν μου απαντησε τελικά πως διορθώνετε. Έμαθα οτι υπάρχει ηλεκτρονική ανεπίστροφη που κάνει εκεινη εκτόνωση. Εγω έκανα δικιά μου πατέντα. πριν την ανεπίστροφη έβαλα μια μικρή βάνα.Έτσι όταν κλείνει ο πιεσοστάτης κάνω χειροκίνητα εκτόνωση!! Δεν είναι κακό. Αν βρήκες κάποιο καλύτερο τρόπο στείλε μου

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος24/8/15 22:17

  Kalispera tha ithela na kserw poso kostizoun ta ilika ektos apo to moter tou psigiou Kai tin deksameni.. euxaristw poly! Einai to pio analitiko arthro-video pou eida!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τα υλικά του αέρα επειδη ειναι επαγγελματικά είναι πάντα ακριβούτσικα.
  Ο πιεσσοστάτης και το φίλτρο αέρα μαζι με της βαλβίδες και τα ρακόρ λογικά πρέπει να κάνουν γύρω στα 60-100€ ανάλογα την ποιότητα. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά καθως δεν ειναι κάτι σταθερό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνήσεις μαζί μου σχετικά με ένα αεροσυμπιεστή που θέλω να μετατρέψω σε αθόρυβο. Το mail μου έιναι: satsokpfmly@hotmail.com Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλησπέρα , σαν ειδικός θα ήθελα να μου λύσεις αν μπορείς ένα πρόβλημα .Σε ένα εργαστήριο θα βάλω μιά μηχανή με πνευματίκ σύστημα που μου ζητάει 0,5-0,8 Mpa κομπρεσέρ .Το πρόβλημά μου είναι ότι είναι σε εμπορικό κέντρο και θα έχω πρόβλημα με τον θόρυβο , Τί μπορώ να κάνω ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βασικά δεν ειμαι ειδικός. Απο χόμπι ασχολούμαι.
   Στο θεμα μας. Το μονο που μπορώ να σκεφτώ ειναι να το ηχομονώσεις αρκετα καλά φτιάχνοντας ενα κουτι-δωμάτιο γυρω του απο γυψοσανίδα-υαλοβάμβακα-γυψοσανίδα. Αν δεν θες υαλοβάμβακα βάλε φύλλα dow. Μπορείς ακόμα να βαλεις επαγγελματικά φυλλα ηχομόνωσης για στούνιο αλλα ειναι λίγο ακριβά

   Διαγραφή
 9. Γεια σου Κωστα.
  Τελειο το Τουτοριαλ. Μήπως γνωριζεις τι θα γινόταν αν γινόταν σε μία τρύπα η είσοδος έξοδος του αέρα?
  Δλδ με ένα Τ που από την μία μεριά θα είταν η ανεπίστροφη βαλβίδακαι το μοτέρ και από την άλλη ο πιεσοστάτης με την έξοδο, παγιδα, ρυθμιστη , κτλ
  (και απο κάτω φυσικα η βαλβιδα αποστραγγισης(σε εξτρα τρύπα))
  Ειμαι άσχετος και σόρρυ εάν ειναι χαζη η ερώτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε ευχαριστώ πολυ.
   Το ερωτημα το δικό μου ειναι που θα αποθηκεύεις το αερα που θα παράγει το κομπρεσσέρ. Η πιεση του δεν ειναι τόσο μεγάλη για να μπορεις να έχεις σταθερή και συνεχή πίεση αέρα.
   Η ανεπίστροφη δεν κάνει την ιδια δουλεία με την βαλβίδα ασφαλείας. Η βαλβίδα ασφαλείας κάνει αυτόματα εκτόνωση του αέρα αν πίεση ξεπεράσει μια τιμη. Η ανεπίστροφη απλά εμποδίζει τον αέρα να επιστρέψει πισω ετσι ώστε το κομπρεσσέρ να μην συναντα αντισταση και ζορίζετει ειδικά οταν ξεκινάει

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ για την απάντηση
   Δεν επεξήγησα σωστά, συγνώμη
   Λέγοντας Τ εννοώ :
   1 Μία άκρη είσοδος με ανεπίστροφη
   2 Δεύτερη Έξοδος με τα λοιπά στοιχεία και
   3 Τρίτη τον πυροσβεστήρα (δοχείο)

   https://www.facebook.com/sdupload/photos/a.1051419128324740.1073741831.484710004995658/1051419164991403/?type=3&theater

   Διαγραφή
  3. sorry αυτο το λινκ δουλεύει
   https://scontent.fath1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/18557498_1051419164991403_3039802741183765529_n.jpg?oh=d4fc98c9710689077996a73291821568&oe=597A76DC

   Διαγραφή
  4. Ναι βεβαια και γίνεται με βαση την διαταξη που μου έδειξες. Δεν θα εχεις κανενα πρόβλημα

   Διαγραφή
 10. Γιατί όχι φιάλη υγραερίου αφού επάνω αναγράφει 18 bar

  ΑπάντησηΔιαγραφή